W piątek 28 września 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Związek Międzygminny „PRGOK” podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregacje odpadów u źródła”. Program opracowany przez Związek Międzygminny realizowany będzie do roku 2020. Zakłada on przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi adresowanych do wszystkich grup wiekowych (tj. dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących na terenie PRGOK). Obok uzupełnienia wyposażenia, uzupełniona zostanie również wiedza o odpadach wśród młodszych i starszych mieszkańców Związku (zaplanowano szkolenia dla osób dorosłych w sołectwach i dla dzieci w szkołach). Niebawem powstanie również platforma e-learningowa, dzięki której będzie można zweryfikować wiedzę dotyczącą segregacji i uzyskać imienny certyfikat uzupełniający kwalifikacje w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu, przez trzy kolejne lata, funkcjonować będą również Klasy Patronackie ZM PRGOK (co roku 350 dzieci z 14 gmin uczyć się będzie jak na co dzień dbać o środowisko). Zaplanowano też konkurs plastyczny dla dzieci oraz opracowanie nowych materiałów edukacyjnych (ulotek i spotów telewizyjnych). Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 456 979,75zł, kwota dofinansowania sięga 314 980,11 zł.

Więcej o: Klasa patronacka PRGOK

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Naszym Mieście jest jedną z najstarszych w naszym mieście. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury dawnej samodzielnej gminy NazwaGminy, dziś dzielnicy Naszego Miasta. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, patrona Szkoły, środowisko, w którym Szkoła działa.

Więcej o: O szkole

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej o: Organizacja

Kadra i organy szkoły Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej o: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej o: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej o: Rada Pedagogiczna

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Samorządu Uczniowskiego, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej o: Samorząd Uczniowski

Kadra naszej Szkoły liczy 80 osób, w tym 60 nauczycieli i 20 pracowników pionu administracyjnego i obsługi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem nauczycielskim i zespołem administarcyjnym.

Więcej o: Kadra Szkoły

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców

Organizacja dnia 21 marca 2012 r.

uczniowie klas I – III

Klasy I

8.00 – 9.00 – Wiosenny Turniej Pierwszoklasistów – mała sala gimnastyczna

9.00 – 11.00 – zajęcia w klasach związane z tematyką dnia

I a – sala 28 (od 10.15 sala 54)

I b – sala 27

I c – sala 30

I d – sala 26

I e – sala 29

Klasy II

9.00 – 10.00 – Wiosenny Turniej Drugoklasistów – mała sala gimnastyczna

10.00 – 12.00 – zajęcia w klasach związane z tematyką dnia

II a – sala 25

II b –  sala 52

II c – sala 51 (od 10.15 sala 53)

II d – sala 28

Klasy III

10.00 – 11.00 – Wiosenny Turniej Trzecioklasistów – mała sala gimnastyczna

11.00 – 13.00 – zajęcia w klasach związane z tematyką dnia

III a – sala 58

III b – sala 29

III c – sala 30

III d – sala 27

Obiad wydawany będzie w godzinach od 11.00 - 13.30.

Świetlica czynna - 6.45 - 16.15

Więcej o: Ogłoszenia