Prace nad wyborem patrona szkoły zakończyliśmy 7 czerwca 2005 roku. Poprzez jawne głosowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z udziałem Rady Rodziców i Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy Olimpijczyków Polskich na patrona naszej szkoły. Wybierając Olimpijczyków Polskich na patrona szkoły kierowaliśmy się tym, że sport i olimpizm w prawie sześćdziesięcioletniej historii szkoły zawsze znajdowały ważne miejsce w jej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od roku 1988 jesteśmy szkołą sportową. W roku szkolnym 20003/2004 uznani zostaliśmy za "Najbardziej Usportowioną Szkołę Podstawową w Wielkopolsce". 24 czerwca 2005 roku zwróciliśmy się z prośbą do Prezydenta m. Piły o nadanie szkole imienia Olimpijczyków Polskich. Rada Miasta na swoim posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2005 roku przyjęła uchwałę, na mocy której, szkoła otrzymała imię Olimpijczyków Polskich. Jest to wyrazem szacunku dla chlubnych postaw naszych sportowców. Umożliwi uczniom lepsze zrozumienie idei olimpizmu. Wychowawcom pozwoli kreować taki obraz dobrego sportowca, który może być wzorem dla dzieci i młodzieży. Wierzymy, że edukacja przez sport oraz edukacja olimpijska pomaga we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Wartości olimpijskie, np. zasadę fair play we współzawodnictwie, pokonywanie własnych słabości, wiarę w zwycięstwo, szacunek i tolerancję dla rywala zmagań sportowych (często innej rasy lub narodowości) można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważne obok innych drogowskazy w życiu codziennym. Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole planujemy na 10 maja 2006 roku. Wybraliśmy tę datę, aby upamiętnić pierwszy polski rekord świata zdobyty w rzucie dyskiem 10 maja 1925 roku przez Halinę Konopacką, późniejszą pierwszą polską złotą medalistką z Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Od września 2005 roku rozpoczęliśmy przygotowania do tej uroczystości. Przez cały rok będziemy prowadzili pracę wychowawczą wokół postaci patrona szkoły, aby nasi uczniowie wszechstronnie go poznali. Postaramy się również, aby nasza szkoła w dniu uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru wyglądała piękniej niż zwykle.

8 czerwca 2006 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia istnienia szkoły, a wraz z nim  uroczystość nadania szkole imienia Olimpijczyków Polskich i wręczenia sztandaru. Nadanie imienia szkole oraz poświęcenie sztandaru, to wielkie wydarzenie, które niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność.  O wyborze patrona w dużej mierze  zadecydowały wartości jakie niosą idee olimpijskie. Czysta, sportowa walka, uczciwa rywalizacja, postępowanie zgodne z zasadami "fair play", satysfakcja którą daje nie tylko zwycięstwo, ale również sposób w jaki się walczyło,  umiejętność ponoszenia porażki i to, że podjęło się zmagania . Już od początku istnienia szkoły staramy się wprowadzać w życie te zasady, od dziś odwołując się do patrona naszej szkoły będzie nam łatwiej je realizować.  Olimpijczycy uczą nas, że marzenia się spełniają, potrzebny jest jednak do tego wysiłek, cierpliwy trening oraz upór w dążeniu do celu. Teraz będą dla nas wzorem w naszych dążeniach i poczynaniach. Uczniowie przyrzekali godnie nosić imię Patrona i czerpać z jego doświadczeń wskazówki, jak być najlepszym w nauce i sporcie.

Niezwykły dzień jubileuszu rozpoczęliśmy od uczestnictwa w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez o. Romana Ruska w kościele pw. św. Antoniego. Po mszy udaliśmy się  do Domu Kultury na uroczysty koncert przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły, według scenariusza opracowanego przez panią Danielę Popławską. Na początku mali aktorzy zaprosili nas do starożytnej Grecji  na pierwsze  igrzyska odbywające się  w Olimpii. Następnie akcja rozgrywała się w Atenach -  mieście pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. Dzieci zaprezentowały i wyjaśniły symbole igrzysk (flagę, znicz). Podziwialiśmy taniec  z kołami olimpijskimi w wykonaniu zespołu tanecznego. Następnie przenieśliśmy się do Paryża, rok 1924, gdzie w igrzyskach olimpijskich zadebiutowali Polacy. "Aktorzy" zabawili się w szkołę. Na lekcji powtórkowej przedstawiali najlepszych polskich sportowców z kolejnych igrzysk, o których uczyli się w trakcie roku szkolnego (m.in. Adam Królikiewicz, Halina Konopacka, Janusz Kusociński, Stanisława Walasiewicz, Janusz Sidło, Waldemar Baszanowski, Irena Szewińska, Robert Korzenoiwski, Otylia Jędrzejczak ). Przedstawili też cechy sportowca, jakie chcieliby posiadać. Egzamin zdali celująco. Wyjaśnili również  sposób, w jaki wybieraliśmy imię szkoły. Pokaz zakończyli piosenką "Przyszli idole". Za wspaniały występ uczniowie zdobyli gromkie brawa.

Dalszą część uroczystości nadania imienia poprowadzili: pan Piotr Denisoff - nauczyciel j. polskiego i j. niemieckiego oraz Agnieszka Błachowiak - uczennica sportowej klasy VI a. Odśpiewaliśmy hymn państwowy, a następnie głos zabrał dyrektor szkoły - pan Ryszard Sprenger, przywitał gości i przedstawił rys historyczny szkoły. Witaliśmy: władze miejskie i samorządowe, kuratorów i wizytatorów oświaty,  dyrektorów pilskich placówek oświatowych, księdza z parafii, byłych pracowników szkoły, sponsorów, przedsiębiorców i rodziców, przyjaciół szkoły, dziennikarzy z telewizji i radia oraz z prasy. Wśród absolwentów miło było powitać: Arkadiusza Kamińskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu,  Magdalenę Bachmatiuk - zdobywczynię srebrnego medalu w Trójskoku na XX światowych Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne, Dariusza Krajewskiego - zawodnika Klubu "Joker" Piła, Natalię Wardzińską i Natalię Krawulską - zawodniczki Klubu "Nafta Gaz" Piła. W dalszej części uroczystości, w imieniu przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wystąpili: Karolina Twardowska i Mateusz Jankowski. Przedstawili prace nad przygotowaniem szkoły do  nadania imienia. Odczytali fragment pisma uzasadniający wybór patrona: "Sport i olimpizm zawsze znajdowały ważne miejsce w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Od 1988 roku jesteśmy szkołą sportową. Mamy duże osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych na szczeblu miejskim, w powiecie, województwie i kraju. W roku szkolnym 2003/2004 uznani zostaliśmy za "Najbardziej Usportowioną Szkołę w Wielkopolsce". To 30 sierpnia 2005 r., na wniosek społeczności szkolnej, Rada Miasta Piły podjęła uchwałę nadającą naszej szkole imię "Olimpijczyków Polskich" . Akt nadania szkole imienia odczytał i wręczył Prezydent Miasta Piły - pan Zbigniew Kosmatka.  Po czym dyrektor szkoły - pan Ryszard Sprenger oraz przedstawiciele SU podziękowali za nadanie szkole imienia. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia i poświęcenia sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Przedstawiono także autorów projektu graficznego sztandaru panią Annę Moroszczok-Klimowicz i pana Andrzeja Podolaka, którzy objaśnili symbolikę poszczególnych elementów sztandaru. Następnie dyrektor szkoły - pan Ryszard Sprenger podziękował sponsorom i przyjaciołom szkoły. W ramach podziękowań wręczył okolicznościowe pamiątki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po przemówieniach prowadzący zaprosili do obejrzenia i wysłuchania koncertu, który był dedykowany gościom uczestniczącym w święcie. Koncert zakończony został wspólnym odśpiewaniem naszej piosenki szkolnej, której tekst zamieściliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" wydanym z okazji  jubileuszu. Następnie goście zostali zaproszeni do udziału w dalszej części uroczystości, która odbyła się w  szkole, gdzie nastąpiło odsłonięcie "Kącika Patrona". Na korytarzach naszej szkoły można było obejrzeć ekspozycje poświęcone igrzyskom olimpijskim i olimpijczykom, m. in. zdjęcia, życiorysy, konkursowe prace plastyczne uczniów o tematyce sportowej , projekty logo szkoły i hymnu. Wystawiono szkolne kroniki. Uczniowie przygotowali wystawy o różnorodnej tematyce w klasopracowniach. Zaprezentowano także działalność kół zainteresowań i osiągnięcia sportowe szkoły. Można było się też wpisać do Księgi Pamiątkowej. Cieszymy się, że patronem naszej szkoły są Olimpijczycy Polscy. To imię zobowiązuje nas do godnego reprezentowania naszej szkoły.  Dzień nadania imienia szkole na zawsze został wpisany w historię naszej szkoły i miasta Piły

Kącik patrona